વર્તમાન સ્થિતિ: ડેન્ગ્ક્યાઓ કારખાનારી>એપ્લિકેશન ક્ષેત્ર>આપમોબાઇલ રિપોર્ટ શોપ
આપમોબાઇલ રિપોર્ટ શોપઉત્પાદન વિગતો
આપમોબાઇલ રિપોર્ટ શોપ

બહારની પાવર પૂરવર્તન વિના વિવિધ કાર્ય પરિસ્થિતિઓની આગળ ખસેડવા માટે સક્ષમ, સરળ કાર્ય કરવા અને મુક્ત રીતે ઉચ્ચ કરવા માટે સક્ષમ. ફક્ત એક વ્યક્ત તે સ્ટેશન, ડોક, વિમાનપોર્ટ, સ્ટેડિયમ, મોટા એન્ટરપ્રાયઝ માટે મોટા સ્કેલ એરિયાલ કામ માટે સુસંગત છે અને ચીનમાં સૌથી આધ આ ઉત્પાદનોની શ્રેણી એ મજબૂત સ્થાયી અને બીજા લક્ષણો સાથે બીજા માસ્ટ લાઇટીંગ સિસ્ટમ છે. ઊંચાવવાની યોજનામ ઉચ્ચ સામર્થ્ય મેનાનેસ સ્ટેલ વિશાળ ટુબ્સથી બનાવેલ છે. એલિવેટરની ઓવરલોડ કરવા માટે સુરક્ષા સુરક્ષા ઉપકરણો સાથે એક્વિપ્ટ થયેલ છે. સુરક્ષા સુરક્ષા વેલ્વ પૂરુ પાડેલ છે ક્રેકીંગ કરવા માટે હાયડ્રાઉલિક પાઇપલાઈન રોકાવવા મા પાવર નિષ્ફળતાની કેસમાં એકત્રિજ્યાત નીચેલ ઉપકરણ પૂરુ પાડેલ છે. આ ઉત્પાદન વિવિધ ઉત્પાદનોમાં મોબાઇલ એરિયલ કામ માટે યોગ્ય છે જેમ કે એરિયલ સાધનનું સ્થાપન અને સંભાળન અને વિ વિવિધ જરૂરિયાતો પ્રમાણે, વિવિધ પાવર ફોર્મો પસંદ કરી શકાય છે (જેમ કે ત્રણ તરફ એક પાવર પૂર્તિ, એક-તરફ એક પાવર પૂર્તિ, ડીસી પાવર પૂર્તિ, અને આંતરિક કમ્બુસ પાવર પૂર્તિ, વગેરે), જેને મેનુઅલ હાયડ્રુલિક ઉપકરણો સાથે જ તે આધુનિક ઊંચા બિલ્ડીંગ અને સાધનો માટે આધુનિક સાધન ઉત્પાદન છે, અને ઉચ્ચ ઊંચાઈમાં સુરક્ષિત અને સામાન્ય ઉ

TAGSલેબલ:
સંબંધિતઆપમોબાઇલ રિપોર્ટ શોપભલામણ
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236